YABANCI YATIRIMCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMALARI — PAROJE - PROJELERİNİZİ HAYATA GEÇİREN SİSTEM

PAROJE • YABANCI YATIRIMCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMALARI

Son yıllarda sıkça karşılaştığımız “yatırımcı vatandaşlık programları” (investment-based citizenship) sayesinde birçok ülke yeni yatırımcı çekmeyi, istihdama katkı sağlamayı ve ekonomik değer elde etmeyi hedeflemektedir. Diğer yandan, yatırımcılar ise; farklı bir ülkede ikamet etme, pasaport alma ve o ülke pasaportuyla vizesiz seyahat etme gibi avantajlar elde ederken eğitim, sağlık, güvenlik, ticaret, sosyal yaşam gibi alanlarda bir takım imkânlardan yararlanmaktadırlar.

Yatırım yoluyla yabancılara vatandaşlık hakkı tanıma aslında Ülkemiz için yeni bir mevzu değil. 11.02.1964 tarihli ve (Mülga) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (TVK) 7. maddesinin (d) fıkrası uyarınca; Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alanlarda (…) olağanüstü̈ hizmeti geçmiş veya hizmeti geçeceği düşünülen kimselere istisnai yoldan vatandaşlık kazanma hakkı tanınmış idi.  Bu düzenlemeye, halen yürürlükte olan 29.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesinin (1) nolu fıkrasının (a) bendinde de yer verildi. Fakat bu yasa metinlerinde söz konusu yatırımların niteliği, içeriği ve asgari tutarı hakkında net sınırlar çizilmemişti.

Bu konudaki eksikliği gidermek adına öncelikle TBMM tarafından;

  • 28.07.2016 tarih ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun (UİK) 27. maddesiyle, 5901 sayılı TVK’nın 12. maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere “b” bendi eklenmiş ve “4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu” ibaresi ile bu haktan istifade edebilecek kişilerin kapsamı genişletilmiştir.

Bu yasal düzenlemenin akabinde;

  • 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6.4.2010 tarihinde yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in (TVKUİY) 20. maddesinde, 2016/9601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle Ülkemizde yatırım yapacak yabancıların istisnai yollarla vatandaşlık hakkı kazanabilmeleri için yapmaları gereken yatırımların niteliği, içeriği ve tutarı konusunda ilk defa açık ve somut düzenlemelere gidilmiştir.​​

12 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanan söz konusu Yönetmelik değişikliğinde;

a) En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen,

e) En az 1.500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen (Ek: 13/3/2017-2017/10008 BK Kararı),

Yabacı yatırımcılara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesi çerçevesinde istisnai yollardan Türk Vatandaşlığı kazanma imkânı getirilmiştir.

Söz konusu yatırım türleri ve asgari yatırım tutarları 19.9.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik ile daha önce;

a) En az 2.000.000 Amerikan Doları olarak belirlenen sabit sermaye yatırımı tutarı 500.000 Amerikan Doları,

b) En az 1.000.000 Amerikan Doları olarak belirlenen taşınmaz satın alımı tutarı 250.000 Amerikan Doları, 

c) En az 100 kişilik istihdam olarak belirlenen rakam 50 kişi,

ç) En az 3.000.000 Amerikan Doları olarak belirlenen mevduat tutarı 500.000 Amerikan Doları,

d) En az 3.000.000 Amerikan Doları olarak belirlenen Devlet borçlanma araçları tutarı 500.000 Amerikan Doları,

e) En az 1.500.000 Amerikan Doları olarak belirlenen gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu tutarı 500.000 Amerikan Doları,

Şeklinde güncellenerek, yurtdışından bu yöntemlerle yapılacak yatırımların daha cazip hale getirilmesi amaçlanmıştır. Yine aynı değişiklik kapsamında yatırım türüne göre uygunluk belgesi Bakanlık ve kamu kuruşlarında da bazı değişiklikler yapılmıştır.[1]

Burada altı çizilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. maddesinde belirtilen altı farklı yatırım türünden birine göre yatırım yapan bir yabancının doğrudan veya otomatik olarak Türk Vatandaşlığı kazanacağı şeklindeki algının giderek daha fazla yayılmasıdır. Bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu yatırım türlerinde ve belirlenen asgari tutarlarda yapılacak yatırımlar tabiri caizse merdivenin ilk basamağıdır.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından yayımlanan “Yabancı yatırımcılar için başvuru/vatandaşlık işlem adımları” [2] başlıklı elektronik belgede süreç açık ve net bir biçimde özetlenmiştir. Buna göre;

  • Yapılacak farklı yatırım türleri için TVKUİY 20. maddesinde belirlenen ilgili Bakanlık veya kamu kuruluşundan “Uygunluk Belgesi” temin edilmelidir. Örneğin en az 250.000 Amerikan Doları tutarında ve tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla yapılan taşınmaz satın alımı işlemini belgelendirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurularak “Uygunluk Belgesi” alınmalıdır.
  • Uygunluk Belgesi alındıktan sonra, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat edilmeli ve kısa dönem ikamet izni alınmalıdır. Söz konusu Kanunun 32. maddesinde kısa dönem ikamet izninin şartları şu şekilde sayılmıştır;​​​​

a) 31. maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek,

b) 7. madde kapsamına girmemek,

c) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,

ç) İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,

d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.

Dolayısıyla istisnai yollardan Türk Vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı yatırımcıların mezkur Kanunda yer verilen şartları taşıması gerekmektedir.

  • Kısa dönem ikamet izini alındıktan sonra vatandaşlık işlemleri için ya doğrudan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ya da yerleşim yeri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurulur. Söz konusu başvuru evrakları TVKUİY 20. maddesinde şu şekilde belirlenmiştir:​​​

a) İsteği belirten form dilekçe. 

b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge. 

c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi. 

ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

İlgili makama sunulan dosyada her hangi bir eksiklik yok ise, başvuruda bulunanlar hakkında Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halin bulunup bulunmadığının tespiti için başvuru dosyası ilgili güvenlik kurumlarına gönderilir. 

  • Arşiv taramasının sonucunun olumlu gelmesi ve İçişleri Bakanlığı Makamınca müracaatta bulunan yabancıların Türk Vatandaşlığı hakkı kazanmasında bir sakınca bulunmadığı yönünde görüşte bulunması üzerine ilgili dosya nihai karar verilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Makamına intikal ettirilir. Cumhurbaşkanı tarafından Türk vatandaşlığının kazanılması yolunda karar verilmesi üzerine müracaat sahibi Türk vatandaşlığını kazanır.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. maddesinde altı farklı yatırım türüne yer verilmiş olmakla birlikte, kamuoyunda en çok bilenen ve gelinen nokta itibariyle yabancılar tarafından da daha çok tercih edilen yöntem olduğu verilerle ortaya çıkan gayrimenkul edinimi yoluyla Türk Vatandaşlığına başvurulması hususunu daha detaylı incelenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu hususu bir sonraki yazımızda ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız.

İlgili Mevzuat:

1. 29.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu

2. 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6.4.2010 tarihinde yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

3. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

4. 28.07.2016 tarih ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu

Söz konusu Kanun ve Yönetmelik metinlerinin güncel hallerine http://www.mevzuat.gov.tr/ adresinden, söz konusu metinlerin ilk hali ile bu metinlerde değişiklik yapan düzenlemelere ise http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx arşiv bölümünden erişim sağlayabilirsiz.

[1] (a) bendinde yer alan "Ekonomi Bakanlığınca" ibaresi "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca", (c) bendinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca" (ç) ve (d) bendinde yer alan "Hazine Müsteşarlığınca" ibareleri "Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

[2] https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/Lists/Duyurular/AllItems/YabanciYatirimciTurkVatandasligiIslemAdimlari.pdf