YABANCI YATIRIMCILARIN SABİT SERMAYE YATIRIMI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI — PAROJE - PROJELERİNİZİ HAYATA GEÇİREN SİSTEM

PAROJE • YABANCI YATIRIMCILARIN SABİT SERMAYE YATIRIMI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI

1.    İlgili Mevzuat

2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte (TVKUİY) bazı değişiklikler yapılarak Ülkemizde yatırım yapacak yabancıların istisnai yollarla vatandaşlık hakkı kazanabilmeleri için yapmaları gereken yatırımların niteliği, içeriği ve tutarı konusunda somut düzenlemelere yer verilmiştir.

12 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren bahse konu değişiklikte en az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği (Mülga) Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen yabancı yatırımcılara Türk vatandaşlığı verilebileceği belirtilmiştir. 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklik ile söz konusu 2.000.000 Amerikan Doları tutarı sabit sermaye rakamı 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarı şeklinde revize edilmiş ve Ekonomi Bakanlığı’na verilen yetki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na devredilmiştir.

Dolayısıyla, 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarı sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın Kararı ile Türk vatandaşlığı verilebileceği hususu karar altına alınmıştır.

2.    Yapılacak Sabit Sermaye Yatırımının Şekli ve İçeriği

Yabancı yatırımcı tarafından yapılacak sabit sermaye yatırımı mal ve hizmet üretimine yönelik arsa, bina, makine ve teçhizat gibi yatırım unsurlarından oluşmalıdır. Söz konusu yatırım yeni ve sıfırdan (Greenfield) bir yatırım şeklinde olabileceği gibi mevcut bir şirketin hisselerinin satın alınması (Şirket Birleşme ve Satın Alma – M&A) şeklinde de gerçekleştirilebilir.

Yabancı yatırımcının halka açık olmayan bir şirketi tamamen satın alması veya belirli bir oranda ortak olması durumunda; yabancı yatırımcının satın aldığı ortaklık payına tekabül eden orana karşılık gelen meblağın en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir. Bu durumlarda başvuru sahibinden, satın alınan/ortak olunan şirketin piyasa değerinin tespitiyle ilgili yetkili kuruluşlardan şirket değerleme raporu istenebilir.

Hali hazırda bulunan bir yatırıma ilave sabit sermaye yatırımı yapılması durumunda, ilave yatırıma başlanılan tarihten itibaren sabit sermaye yatırımı tutarındaki artış ve yabancı yatırımcının şirkete ortaklık payı dikkate alınacaktır. Diğer bir ifadeyle Yabancı yatırımcının yatırımı gerçekleştiren şirkete belirli bir oranda ortak olması durumunda; şahsın yatırımı gerçekleştiren şirkete ortaklık payına tekabül eden oranın toplam ilave yatırım tutarı ile çarpılması sonucunda ortaya çıkacak meblağın en az 500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası olması gerekmektedir

3.    Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı gerçek kişilerin vatandaşlık başvurularında takip etmeleri geren usul ve esaslar şu şekildedir:

a)    500.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımına istinaden vatandaşlık talebinde bulunacak yabancı gerçek kişiler Uygunluk Belgesi alabilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunur.

b)   Söz konusu başvuru dilekçesi ve ekinde; ilgili sabit sermaye yatırımına ait bilgi formu, sabit sermaye tutarını gösterir YMM onaylı özel amaçlı rapor ve istenilen diğer belgeler yer almalıdır.

c)  YMM tarafından hazırlanması gereken Raporda azami son 3 yıllık dönemde yapılan sabit sermaye yatırımlarına yer verilecektir. Söz konusu Rapor hazırlanırken TVKUİY’nin n ilk kez yayımlandığı tarih olan 12 Ocak 2017 tarihi dikkate alınmalı ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen yatırım unsurlarına yer verilmelidir. Bu tarihten önce gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmayacaktır.

d)    Başvuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından gerekli şartları taşıdığının tespit edilmesi durumunda İçişleri Bakanlığı ilgili Genel Müdürlüklerine ibraz edilmek üzere “Uygunluk Belgesi” verilecektir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular için başvuru sahibine yapılacak olan yazılı bildirim tarihini takip eden 1 aylık sürede eksik bilgi ve belgeleri tamamlayamayan başvurular işlemden kaldırılır.

 

4.    Diğer Açıklamalar

a)    Sabit sermaye yatırımı yaparak Türk vatandaşlığı kazanma hakkından sadece yatırım yapacak kişi değil, aynı zamanda yatırımcının eşi, ergin olmayan ve bağımlı olan çocukları da bu haktan istifade edebilecektir.

b)  Sabit sermaye yatırımı yaparak vatandaşlığı almaya hak kazanan gerçek kişiler şirketteki paylarını en az üç yıl boyunca bir başka gerçek ya da tüzel kişiye devredemezler.

c)   Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunduğu idare tarafından tespit edilen başvuru sahiplerinin vatandaşlık işlemlerine ilişkin süreci durdurulur. Vatandaşlığı kazanmış kişilerle ilgili söz konusu tespitler ile sabit sermaye yatırımının üç yıldan önce devredildiği ve asgari tutarın altında kalındığı durumlar İçişleri Bakanlığına bildirilir. Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunan kişilerin ileri bir tarihte yapacakları başvurular ilgili şartları karşılaması durumunda dahi dikkate alınmaz.

Sabit sermaye yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı hakkı elde edebilmek ve bu konuda size sunacağımız danışmanlık hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için + 90 312 220 10 04 telefon numarasından doğrudan arayabilir veya paroje@paroje.com.tr email adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla….

 

* Bu belge hazırlanırken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün kurumsal sayfasında yayımlanan yazıdan istifade edilmiştir.