PAROJE • KORONAVİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALMA ÖNLEMLERINİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ İLK ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           

KORONAVİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALMA ÖNLEMLERINİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ İLK ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hemen hemen her ülkede hükümetler kaynaklarının çok büyük bir bölümünü Kovid19 pandemisi ile mücadeleye tahsis etmiş durumdalar. Doğal olarak alınan tedbirlerin ilk sırasında sağlığa yönelik önlemler gelirken, sağlığın hemen ardından öncelik verilen diğer alan ise ekonomi. Finansal piyasalar ve reel sektörde yaşanabilecek beklenmedik şokların ülke ekonomilerine, dolayısıyla da şirketlere ve çalışanlara verebileceği zararın etkisinin de virüs kadar tehlikeli ve yıkıcı olabileceğine yönelik tahminler yapılıyor.

Gerek küresel gerekse ülke bazında yaptığı kapsamlı, tarafsız ve veriye dayalı analizlerle tanınan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2020 yılı G-20 Liderler Zirvesi öncesinde Kovid19’un başta GSYİH büyümesi olmak üzere küresel ekonomiye etkileri konusunda dikkat çeken bir projeksiyon paylaştı. İmalat, inşaat, turizm, perakende ve toptan satışlar gibi birçok sektöre ilişkin veri ve değerlendirmelerin yer aldığı bu kıymetli analizi, başta bu sektörlerde faaliyet gösteren işverenlere, iş dünyası temsilcilerine, yatırımcılara, meslek kuruluşları ve diğer STK’lara faydalı olacağı inancı ile sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.

Giriş ve Önemli Notlar

Koronavirüsün ülkeler arasında giderek yaygınlaşması, birçok hükümeti salgınla ilgili daha önce eşi benzeri görülmemiş önlemler almaya sevk etti. İlk etapta öncelik verilmesi gereken temel sorun sağlık olduğundan, diğer alanlara nazaran sağlık konusunda alınan tedbirler doğal olarak ön plana çıktı. Alınan bu önlemler, birçok işletmenin geçici olarak kapatılmasına, seyahat ve hareketliliğin büyük ölçüde kısıtlanmasına, finansal piyasaların aşırı dalgalanmasına, güven erozyonuna ve büyük bir belirsizliğe yol açtı.

Her şeyin hızla değiştiği bir ortamda, alınan bu önlemlerin GSYİH büyümesi üzerindeki etkisinin büyüklüğünü net olarak ölçebilmek son derece zor olmakla birlikte, bu tedbirlerin üretim, hane halkı harcamaları, özel sektör yatırımları ve uluslararası ticaret hacminde keskin daralmaları beraberinde getireceği açıktır. Ülkelerin sektörel üretimleri ve tüketim alışkanlıkları analizi ile yaşananların sektör ve harcama ölçeğinde doğuracağı ortak etkilerin neler olabileceği tahminine dayalı olarak yapılan bu çalışmada, alınan tedbirler sonucu neredeyse her alanda yaşanan durmanın doğrudan ilk etkisini gösteren öngörüler sunulmaktadır.

·     Ekonomik faaliyetlerin durmasının (işyeri kapatma, üretime ara verme vs.) doğrudan ilk etkisi, birçok ülkenin üretim hacminde beşte bir ile dörtte bir arasında bir düşüş olabileceğini ve tüketici harcamalarının da potansiyel olarak üçte bir oranında düşebileceğini ortaya koymaktadır. Bu büyüklükteki değişiklikler 2008-09 küresel mali krizinde yaşananlardan çok daha ağır olacaktır. Yapılan bu tahmin yalnızca çalışma kapsamında dahil edilen sektörlerdeki doğrudan ilk etkiyi kapsamakta olup, ortaya çıkabilecek ilave dolaylı etkiler henüz dikkate alınmamaktadır.

Bu tahminler sadece üretim seviyesi üzerindeki ilk etkilerdir. Yıllık GSYİH büyümesi üzerindeki tahminler ise ulusal düzeyde uygulanan ekonomik faaliyetleri durdurmanın boyutu ve süresi, ekonominin diğer alanlarında yaşanan mal ve hizmet talebinin azalması, uygulanan maliye ve para politikalarının etki hızı gibi birçok faktöre bağlı olacaktır. Bununla birlikte, ekonomik faaliyetlerin durdurulmuş olmasının etkisi, kısa vadeli büyüme beklentilerini önemli ölçüde zayıflatacaktır.

·     Ülkeler tarafından uygulanan salgını sınırlama önlemleri devam ettiği sürece bunun yıllık GSYİH büyümesi üzerinde her ay için yüzde 2'ye varan bir düşüşe neden olacağı öngörülmektedir. Her hangi bir dengelenme faktörü olmadan ekonomik faaliyetlerin durması üç ay boyunca devam edecek olursa, yıllık GSYİH büyümesi beklenilenden 4-6 puan daha düşük olabilir.

Bu tahminler, salgını kontrol altına alma önlemlerinin ekonomik faaliyetler üzerindeki ilk etkisini sayısal olarak ölçmek için ortaya konulan bir yaklaşımdır ve OECD Ekonomik Görünüm’deki ekonomik büyüme tahminlerini içeren tüm veriler kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, seyahat kısıtlamaları ve ekonomik faaliyetlerin durmasının ardından ülke ekonomilerinde ve günlük aktivitelerde yaşanan keskin düşüşlerin verdiği mesaj, iş dünyası anketleri, yüksek dalgalı günlük finansal göstergeler ve bu yıl Çin'de halihazırda görülen büyük üretim daralması ile benzer sonuçlara işaret etmektedir.

Salgını sınırlama tedbirlerinin süresi ve boyutu ile bunların ülkeler arasında bir bütünlük içerisinde uygulanabileceği konusunda önemli belirsizlikler bulunmaktadır. Alınan tedbirlerin hafifletilmeye başlaması ile birlikte üretimde yaşanacak iyileşmenin boyutu, kriz döneminden zor durumda bulunan şirketlerin ve çalışanların desteklenmesi için alınan politika önlemlerinin etkinliğine ve güvenin ne ölçüde geri döndüğüne bağlı olacaktır.

Ekonomik Faaliyetleri Geniş Bir Şekilde Durdurmanın Muhtemel Doğrudan Etkilerinin Değerlendirilmesi: Üretim Yaklaşımı

Ekonomik faaliyetleri geniş bir boyutta durdurmanın muhtemel ilk etkisini belirlemede kullanılan ilk yaklaşım, üretim segmentlerini ayrıntılı bir şekilde inceleyerek salgını sınırlama önlemlerinden doğrudan en çok etkilenen sektörleri tespit etmektir. Toplam üretim hacmindeki düşüşün %50 ile %100 arasında değiştiği her bir sektör/faaliyet için söz konusu düşüşün boyutu hakkında açıklayıcı varsayımlar yapılabilir.

·         Hizmet sektörlerinde, turizmi de içeren seyahatle ilgili tüm faaliyetler ile kuaför veya ev alımları gibi hizmet sağlayıcılar ile tüketiciler arasında doğrudan temas olan faaliyetler, hareket ve sosyal mesafe kısıtlamalarından açıkça olumsuz etkilenmektedir.

·          Çoğu perakende satıcı, restoran ve sinema kapalıdır, ancak paket ve online satışlar bazı işletmelerde etkinliğin tamamen durmasını engelleyebilir.

·          Aciliyet arz etmeyen inşaat işleri de ya işgücü transferini sınırlayan tedbirler veya yatırımlardaki konjonktürel azalma nedeniyle olumsuz etkilenmektedir.

·         Karantina önlemlerinin doğrudan etkisi, emek yoğunluğu daha az olan (veya daha fazla makine kullanılan) imalat sektörlerinde daha düşük olacaktır. Nakliye aracı (hava, kara ve deniz ulaşım araçları) üretimi kapsamında faaliyetler, diğer ülkelerdeki tedarikçilerden gerekli girdilerin alınmasındaki güçlükler nedeniyle tamamen durma noktasına gelecektir.

Bunların tümü birlikte ele alındığında, söz konusu tedbirlerden etkilenen sektörlerin hacmi, çoğu ekonomi için toplam üretimin yüzde 30-40'ına tekabül etmektedir. Ekonomik faaliyetlerin kısmi ölçüde durdurulduğu/yavaşlatıldığı bazı sektörlerdeki tablonun hemen hemen her ülkede birbirine benzerlik gösterdiği varsayımı altında, salgını sınırlayıcı tedbirlerin tam olarak uygulanması durumunda birçok gelişmiş ülke ekonomisinin GSYİH seviyesinde %20-25 arasında bir daraltıcı etki doğuracaktır (Şekil 1). Yıllık GSYİH büyümesi üzerindeki etki ise, bu önlemlerin ne kadar süre devam ettiğine bağlı olacaktır.

Şekil 1. Kısmi veya tam çalışmayı durdurmaların seçilen G7 ekonomilerindeki faaliyet üzerindeki potansiyel ilk etkisi.


Tüm ekonomilerde, bu olumsuz etkinin çoğunluğu perakende ve toptan ticaret ile gayrimenkul hizmetlerinde yaşanan daralmadan gelmektedir. Diğer yandan bazı sektörlerde yaşanan daralma ülkeler arasında önemli derecede farklılıklar gösterecektir. Örneğin Almanya'da nakliye/seyahat araçları üretiminin durması daha önemliyken, İtalya'da turizm ve boş zaman/eğlence faaliyetlerindeki düşüş görece daha önemlidir.

Aynı yaklaşımı diğer ekonomilere de uyguladığımızda; salgının sınırlanması kapsamında alınan işletmelerin kapatılma tedbirinin tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin üretim düzeyinde en az %15 veya daha fazla düşüşe neden olabilecektir. Diğer bir ifadeyle ortalama bir ekonomide üretim dörtte bir oranında düşecektir (Şekil 2).

Ülkelerin üretim bileşimlerindeki farka bağlı olarak salgının yaratacağı etki de farklılık gösterecektir. Turizmin göreceli olarak önemli olduğu birçok ülke, ekonomik faaliyetlerin durması ve seyahat kısıtlamalarından ciddi şekilde etkilenebilir. Diğer tarafta, oldukça büyük tarımsal üretim ve petrol üretimini de içeren madencilik sektörlerine sahip ülkeler, ilk etapta sınırlama önlemlerinde nispeten daha az etkilenseler bile daha sonra azalan küresel emtia talebine bağlı olarak ileriki dönemde olumsuz etkilenecektir.

Ayrıca, ülkeler tarafından alınan önlemlerinin zamanlaması ve boyutları, ekonomilerin üretim seviyesi üzerinde de bir takım farklılıklar gösterecektir. Örneğin Çin, salgının toplam üretim hacmi üzerinde yol açacağı en olumsuz etkiyi geride bıraktı ve bazı çalışmayı durdurma önlemleri hafifletilmeye başlandı.


Şekil 2. Seçilmiş gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerinde, kısmi veya tam çalışmayı durdurma tedbirlerinin ekonomik faaliyet üzerindeki potansiyel ilk etkisi

Ekonomik Faaliyetleri Geniş Bir Şekilde Durdurmanın Muhtemel Etkilerinin Değerlendirilmesi: Harcama Yaklaşımı

Ekonomik faaliyetleri geniş bir boyutta durdurmanın muhtemel ilk etkisini ölçmenin alternatif bir yolu da tüketici harcamalarını ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Tüketiciler tarafından yapılan harcamalarda yaşanan düşüşünün %50 ile %100 arasında değiştiği her bir harcama kategorisi için, söz konusu düşüşün boyutu hakkında açıklayıcı varsayımlar yapılabilir.

·        Alışveriş mağazalarının kapanması ve seyahat kısıtlamaları; hazır giyim, ayakkabı, ev eşyaları, mobilya ve tatil turları gibi harcamaların tamamen kesilmesine yol açacaktır. Otomobil alım-satımı ve kuaförlük gibi hizmet veren işletmeler ile tüketiciler arasında doğrudan teması içeren harcamaların da tamamen ertelenmesi muhtemeldir.

·       Yurtiçi gezilere, restoranlara, otellere ve eğlence hizmetlerine yapılan harcamalarda keskin düşüşler yaşanmasına rağmen, bunlar hala bir ölçüde devam edebilir.

·        Zorunlu kalemlere yapılan harcamaları da içeren bazı harcama kategorilerinin değişmeden kaldığı varsayılmaktadır.

Tüketici harcamalarının kısmi ölçüde azaldığı ve bu düşüşün hemen hemen her ülkede birbirine benzerlik gösterdiği varsayımı altında, salgını sınırlayıcı tedbirlerin tam olarak uygulandığı birçok gelişmiş ekonomide tüketici harcamalarının üçte bir seviyesine kadar düşebileceği öngörülmektedir. (Şekil 3)

Tüketici harcamalarındaki azalış ithalat talebinde yaşanacak düşüş ile kısmi olarak dengelenecek olsa bile, ortalama bir G7 ekonomisinde toplam tüketici harcamaları GSYİH'nın beşte üçünü oluşturduğundan, alınan tedbirlerin tüketici harcamaları üzerindeki potansiyel etkisi, toplam GSYİH'da meydana gelecek etkiden daha büyük olacaktır. Tüm bu hususları göz önünde bulundurduğumuzda, tüketicilerin harcamalarındaki düşüşlerin, yurt içi üretim düzeyinde yaklaşık beşte bir azalma anlamına gelmektedir.

Şekil 3. Seçili G7 ekonomilerinde kısmi veya tam çalışmayı durdurmaların özel tüketim üzerindeki potansiyel ilk etkisi


Kaynak: OECD

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126496 evgsi2gmqj&title=Evaluating_the_initial_impact_of_COVID-19_containment_measures_on_economic_activity