İMAR BARIŞININ YATIRIM DESTEKLERİNE ETKİSİ — PAROJE - PROJELERİNİZİ HAYATA GEÇİREN SİSTEM

PAROJE • İMAR BARIŞININ YATIRIM DESTEKLERİNE ETKİSİ

06 Haziran 2018 30443 sayılı Resmi Gazete ile halk arasında “İmar Barışı” diye bilinen düzenlemeye ilişkin müracaat süreleri 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16 ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu düzenleme, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsamaktadır.

Düzenleme ile yapılara (ev, işyeri, fabrika vb. yapılara) ilişkin aşağıdaki hakların verilmesi sağlanmıştır;

  • Talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanması,
  • Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edilmesi,
  • Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi,
  • İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017 tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ve Yapı Kayıt Belgesi verilen kısımların eksik inşaat işlerinin tamamlanabilmesi,
  • Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatların yapılabilmesi
  • Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilmesi.

Bütün sayılan faydalar yanında açıklığa kavuşturulması gereken kanuni düzenlemenin yatırımlara sağlanan teşviklere etkisi konusudur. Çünkü ülkemizde uygulanagelen destek ve teşvik programlarının neredeyse tamamında yatırım yerinin yerel mevzuata uygun yapılmış ve ruhsatlandırılmış olma şartı yer almaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu destekleri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamı destekler, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan destekler vb, desteklerin ve teşviklerin yatırım yeri uygunluk kriterleri dikkate alındığında yatırım yerinin yapı mevzuatına uygun ruhsatlandırılması ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının mevzuatlarımıza uygun olarak alınmış olma şartları söz konusudur. Bu kurum ve kuruluşlara proje başvurusu yapabilmek için ön koşullarından biri mevcut yapıların ruhsatlı olmasıdır. Mevcutta yapılmış ruhsatsız yapılar için yapılacak ilave yatırımlar ve ruhsatsız yapılar ile aynı yatırım alanında bulunan yeni yatırımlar için İmar Barışı kapsamında başvuru yapılarak alınan Yapı Kayıt Belgesi ile bu destek ve teşvik müracaatlarının yapılıp yapılamayacağı net değildir.